ALGEMENE VOORWAARDEN PROVICARE

1. Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten gesloten tussen ProviCare (verder: dienstverlener) en de opdrachtgever.

Alle door dedienstverlener gedane aanbiedingen zijn steeds vrijblijvend en incl. BTW, tenzij anders is aangegeven.

2. Inspanningen dienstverlener

De dienstverlener zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Dedienstverlener zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de opdrachtgever inlichten over financiële

consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

3. Afspraken

De opdrachtgevermoet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 48 uur voorafgaande aan de afspraak aan de dienstverlener melden. Indien de opdrachtgever deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag de dienstverlener (een gedeelte van) het afgesproken behandeltarief in rekening brengen. Bij annulering tussen 48 en 24 uur voor de afspraakmagde opdrachtgever de helft van het afgesproken behandeltarief in rekening brengen. Binnen 24 uur of bij no-show kan het hele behandeltarief in rekening worden gebracht aan de opdrachtgever. Indien de opdrachtgever meer dan vijf minuten later komt dan de afgesproken tijd mag de dienstverlener de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken behandeltariefberekenen. Bij aankomst meer dan 15 minuten later dan de afgesproken tijdmag de opdrachtgever de afspraak annuleren en hettoch het gehele behandeltarief in rekening brengen. De dienstverlener moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voor de afspraak aan de opdrachtgever melden.

4. Betaling

De opdrachtgever vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de praktijk. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. Aanbiedingen zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De opdrachtgever dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant te voldoen. Vaste klanten kunnen in overleg per overschrijving naar de bankrekening van de dienstverlener betalen. Er geldt een betalingstermijn van 8 dagen.

5. Persoonsgegevens en privacy

De opdrachtgever voorziet de dienstverlener voor de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de dienstverlener aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Dedienstverlener neemt de persoonlijke gegevens van de opdrachtgever op in het klantenbestand (klantenkaart). De dienstverlener behandeltdegegevens van de opdrachtgever vertrouwelijk en volgens de richtlijnen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De dienstverlener zal gegevens van de opdrachtgever niet verkopen of verhuren aan derden.

6. Geheimhouding

De dienstverlener is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de opdrachtgever heeft medegedeeld tijdens de behandeling.Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de opdrachtgever is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, de dienstverlener verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

7. Aansprakelijkheid

De dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de dienstverlener is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Dedienstverlener isniet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de opdrachtgever heeft meegenomen naar de praktijk.

8. Garantie

De dienstverlener geeft de opdrachtgever 7 dagen garantie op de behandeling en de producten. Deze garantie vervalt indien:

- De opdrachtgever andere producten dan de door de dienstverlener geadviseerde producten heeft gebruikt.

- De opdrachtgever de adviezen voor thuisverzorging niet heeft opgevolgd.

- De opdrachtgever het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf dagen heeft opgevolgd.

- De opdrachtgever de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

9. Beschadiging en diefstal

De dienstverlener heeft het recht van de opdrachtgever een schadevergoeding te eisen indien de opdrachtgever meubilair, apparatuur of producten beschadigt. De dienstverlener meldt diefstal altijd bij de politie.

10. Klachten

Indien de opdrachtgever een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen drie werkdagen na ontdekkingpersoonlijk of schriftelijk worden gemeld aan dedienstverlener. De dienstverlener moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal de dienstverlener de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de klager aantoonbaar zinloos is geworden en de klager dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien de dienstverlener en de klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever.

11. Behoorlijk gedrag

De opdrachtgever behoort zich in de praktijk behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de opdrachtgever na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft de dienstverlener het recht de opdrachtgever de toegang tot de praktijk te weigeren onder opgave van redenen.

12. Recht

Op elke overeenkomst tussen de dienstverlener en de opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

copyright © 2022 - Provicare.nl - huidcoach - hannah certified

Deze website maakt gebruik van cookies. Zie onze Privacybeleid voor meer informatie.

OK